สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดวังศาลา สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญามาศ  รุจิสิทธิยานนท์
 
1. นางขนิษฐา  รัชนีลัดดาจิต
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงวาสนา  หมายแม้น
 
1. นางวิรงรอง  อินทร์แก้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงปรายทอง  บุญเปรม
2. เด็กชายอธิปพัฒน์  เจริญศรีธนากุล
 
1. นางนิลุบล  จุลกรัตน์
2. นางปราณี  ดำรงกิจภากร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 10 1. เด็กหญิงฐิติพร  ชุ่มชื่น
2. เด็กชายอรรณพ  ไชยเจริญ
 
1. นางนิลุบล  จุลกรัตน์
2. นางกาญจนา  บัวทอง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพีรภัทร์  ยังวัลย์
2. นางสาวเดรม  ไม่ปรากฏ
 
1. นางกาญจนา   บัวทอง
2. นางนิลุบล  จุลกรัตน์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงกาญจนา  พระศรี
 
1. นางสมศรี  มีแก้ว
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงวิลาสินี  พิมพา
 
1. นางนิลุบล  จุลกรัตน์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงใบบุญ  มาเจริญ
 
1. นายนเรศ  พนานุสรณ์ศิลป์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงตรีชฎา  พินิจประชารมย์
2. เด็กหญิงสิรินภา  ยมด้วง
 
1. นางสมศรี  มีแก้ว
2. นายนเรศ  พนานุสรณ์ศิลป์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงธีรพร  ชลอทรัพย์
2. เด็กหญิงศรัญญา  ชัชวาลแสง
 
1. นางนิลุบล  จุลกรัตน์
2. นายนเรศ  พนานุสรณ์ศิลป์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงกมลชนก  เนตรสว่าง
2. เด็กหญิงธัญจิรา  แซ่ฉิน
 
1. นายนเรศ  พนานุสรณ์ศิลป์
2. นางนิลุบล  จุลกรัตน์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 12 1. นางสาวประกายแก้ว  ครองไข่น้ำ
 
1. นางกาญจนา  บัวทอง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทศพล  ดอกยอ
 
1. นางนิลุบล  จุลกรัตน์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กชายภูริทัศน์  กิ่งทอง
 
1. นางสาวสุนันทา  ป้องกัน
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมาริษา  เตียมไธสง
2. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  แก้วอินชัย
 
1. นายสุเมธี  นาคะพันธุ์
2. นางวิรงรอง  อินทร์แก้ว
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  หมอยาดี
2. เด็กหญิงศศิชา  สนตุ่น
 
1. นายสุเมธี  นาคะพันธุ์
2. นางวิรงรอง  อินทร์แก้ว
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83.8 ทอง 13 1. เด็กหญิงธนัชนันย์   โพธิ์ยอด
2. เด็กหญิงอรกมล  ช่างไม้
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ   เสมบำรุง
 
1. นางวิรงรอง  อินทร์แก้ว
2. นายสิทธิพร  แสงจันทร์