สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดวังศาลา สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71 เงิน 13 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  อุ้ยฟัก
 
1. นางขนิษฐา  รัชนีลัดดาจิต
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. นายธีรยุทธ  จันทร์เนียม
 
1. นางกาญจนา  บัวทอง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงอทิตติยา  คงแป้น
 
1. นางสาวสุนันทา  ป้องกัน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนินาถ  สีใส
 
1. นางกาญจนา  บัวทอง
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จำนงศาตร์
2. เด็กหญิงวรรณสินิทรา  อุทัยเสรี
3. เด็กหญิงสโรชา  เรียงรวบ
 
1. นางขนิษฐา   รัชนีลัดดาจิต
2. นางนิลุบล  จุลกรัตน์
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพร  สนตุ่น
2. เด็กชายอนันธพงษ์  หนูทองแก้ว
 
1. นายสุเมธี  นาคะพันธุ์
2. นางวิรงรอง  อินทร์แก้ว
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 13 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ทิ้งโคตร
2. เด็กหญิงประวีณา  จินดากูล
3. เด็กหญิงอภิวรรณ  กรมวงศ์
 
1. นางปิยาพัชร  ยิ้มสมบุญ
2. นางสารินทร์  อัสโม