สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดวังศาลา สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงรัตติกาญจน์  ธัญญเจริญ
 
1. นางวิรงรอง  อินทร์แก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. นายพฤพล  ไชยหะนาม
 
1. นายนเรศ  พนานุสรณ์ศิลป์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธวัชชัย  สมบูรณ์
2. นางสาวธารธิดา  จิตรวรศักดิ์
3. เด็กหญิงวรพรรณ  อ่ำหนองโพ
 
1. นางกาญจนา  บัวทอง
2. นายนเรศ  พนานุสรณ์ศิลป์
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 61 ทองแดง 6 1. เด็กชายพัทธดนย์  ทองปุก
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ขวัญชัย
 
1. นายสุเมธี  นาคะพันธ์ุ
2. นางวิรงรอง  อินทร์แก้ว