สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดวังศาลา สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงอักษร  ประวันเนา
 
1. นางวิรงรอง  อินทร์แก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธิญาดา  ภาคภูมิ
2. เด็กหญิงศรินทิพย์  ชมชื่น
 
1. นางขนิษฐา  รัชนีลัดดาจิต
2. นางวิรงรอง  อินทร์แก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงรุจิกาญจน์  ฉิมวงษ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พุมมา
 
1. นางวิรงรอง  อินทร์แก้ว
2. นางขนิษฐา   รัชนีลัดดาจิต
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  รอดรักบุญ
 
1. นางพัชรี  มนต์คร้ำ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คนมั่น
 
1. นางพัชรี  มนต์คร้ำ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ศิริพันธ์
 
1. นางสาวกันตา  องอริยตระกูล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 7 1. นางสาวนุจรีย์  พิมพา
 
1. นายนเรศ  พนานุสรณ์ศิลป์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงดวงกมล  เนตรสว่าง
2. นางสาวสุพัตรา  พวงทอง
 
1. นางกาญจนา  บัวทอง
2. นายนเรศ  พนานุสรณ์ศิลป์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงวันวิสา  ธนูทอง
 
1. นางสาวสุนันทา  ป้องกัน
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณรงค์ชัย  พุทธจักร
 
1. นางสาวสุนันทา  ป้องกัน
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกัญญามาศ  หมอดี
2. เด็กชายรักชาติ  ขุนพระเดิม
 
1. นางสาวสุนันทา  ป้องกัน
2. นางวิรงรอง  อินทรฺ์แก้ว