สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดวังศาลา สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงอักษร  ประวันเนา
 
1. นางวิรงรอง  อินทร์แก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงรัตติกาญจน์  ธัญญเจริญ
 
1. นางวิรงรอง  อินทร์แก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71 เงิน 13 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  อุ้ยฟัก
 
1. นางขนิษฐา  รัชนีลัดดาจิต
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธิญาดา  ภาคภูมิ
2. เด็กหญิงศรินทิพย์  ชมชื่น
 
1. นางขนิษฐา  รัชนีลัดดาจิต
2. นางวิรงรอง  อินทร์แก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงรุจิกาญจน์  ฉิมวงษ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พุมมา
 
1. นางวิรงรอง  อินทร์แก้ว
2. นางขนิษฐา   รัชนีลัดดาจิต
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  รอดรักบุญ
 
1. นางพัชรี  มนต์คร้ำ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. นายพฤพล  ไชยหะนาม
 
1. นายนเรศ  พนานุสรณ์ศิลป์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คนมั่น
 
1. นางพัชรี  มนต์คร้ำ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ศิริพันธ์
 
1. นางสาวกันตา  องอริยตระกูล
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 7 1. นางสาวนุจรีย์  พิมพา
 
1. นายนเรศ  พนานุสรณ์ศิลป์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธวัชชัย  สมบูรณ์
2. นางสาวธารธิดา  จิตรวรศักดิ์
3. เด็กหญิงวรพรรณ  อ่ำหนองโพ
 
1. นางกาญจนา  บัวทอง
2. นายนเรศ  พนานุสรณ์ศิลป์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญามาศ  รุจิสิทธิยานนท์
 
1. นางขนิษฐา  รัชนีลัดดาจิต
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงวาสนา  หมายแม้น
 
1. นางวิรงรอง  อินทร์แก้ว
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงปรายทอง  บุญเปรม
2. เด็กชายอธิปพัฒน์  เจริญศรีธนากุล
 
1. นางนิลุบล  จุลกรัตน์
2. นางปราณี  ดำรงกิจภากร
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 10 1. เด็กหญิงฐิติพร  ชุ่มชื่น
2. เด็กชายอรรณพ  ไชยเจริญ
 
1. นางนิลุบล  จุลกรัตน์
2. นางกาญจนา  บัวทอง
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพีรภัทร์  ยังวัลย์
2. นางสาวเดรม  ไม่ปรากฏ
 
1. นางกาญจนา   บัวทอง
2. นางนิลุบล  จุลกรัตน์
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงดวงกมล  เนตรสว่าง
2. นางสาวสุพัตรา  พวงทอง
 
1. นางกาญจนา  บัวทอง
2. นายนเรศ  พนานุสรณ์ศิลป์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงกาญจนา  พระศรี
 
1. นางสมศรี  มีแก้ว
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงวิลาสินี  พิมพา
 
1. นางนิลุบล  จุลกรัตน์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงใบบุญ  มาเจริญ
 
1. นายนเรศ  พนานุสรณ์ศิลป์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงตรีชฎา  พินิจประชารมย์
2. เด็กหญิงสิรินภา  ยมด้วง
 
1. นางสมศรี  มีแก้ว
2. นายนเรศ  พนานุสรณ์ศิลป์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงธีรพร  ชลอทรัพย์
2. เด็กหญิงศรัญญา  ชัชวาลแสง
 
1. นางนิลุบล  จุลกรัตน์
2. นายนเรศ  พนานุสรณ์ศิลป์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงกมลชนก  เนตรสว่าง
2. เด็กหญิงธัญจิรา  แซ่ฉิน
 
1. นายนเรศ  พนานุสรณ์ศิลป์
2. นางนิลุบล  จุลกรัตน์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. นายธีรยุทธ  จันทร์เนียม
 
1. นางกาญจนา  บัวทอง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 12 1. นางสาวประกายแก้ว  ครองไข่น้ำ
 
1. นางกาญจนา  บัวทอง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทศพล  ดอกยอ
 
1. นางนิลุบล  จุลกรัตน์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงอทิตติยา  คงแป้น
 
1. นางสาวสุนันทา  ป้องกัน
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนินาถ  สีใส
 
1. นางกาญจนา  บัวทอง
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงวันวิสา  ธนูทอง
 
1. นางสาวสุนันทา  ป้องกัน
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณรงค์ชัย  พุทธจักร
 
1. นางสาวสุนันทา  ป้องกัน
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กชายภูริทัศน์  กิ่งทอง
 
1. นางสาวสุนันทา  ป้องกัน
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกัญญามาศ  หมอดี
2. เด็กชายรักชาติ  ขุนพระเดิม
 
1. นางสาวสุนันทา  ป้องกัน
2. นางวิรงรอง  อินทรฺ์แก้ว
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จำนงศาตร์
2. เด็กหญิงวรรณสินิทรา  อุทัยเสรี
3. เด็กหญิงสโรชา  เรียงรวบ
 
1. นางขนิษฐา   รัชนีลัดดาจิต
2. นางนิลุบล  จุลกรัตน์
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสุธีรา  ช่างประดิษฐ์
2. เด็กหญิงอทิตติยา  คงแป้น
 
1. นางสาวสุนันทา  ป้องกัน
2. นางวิรงรอง  อินทร์แก้ว
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกวีภพ  กล่ำตะโก
2. เด็กหญิงกัญญามาศ  รุจิสิทธิยานนท์
 
1. นางสาวกันตา  จงอริยตระกูล
2. นางวรรณวิมล  นาคนารี
 
36 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมาริษา  เตียมไธสง
2. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  แก้วอินชัย
 
1. นายสุเมธี  นาคะพันธุ์
2. นางวิรงรอง  อินทร์แก้ว
 
37 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนรัตน์  พระศรี
2. เด็กหญิงวริศรา  แซ่ฉิน
 
1. นายสุเมธี  นาคะพันธ์ุ
2. นางวิรงรอง  อินทร์แก้ว
 
38 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  หมอยาดี
2. เด็กหญิงศศิชา  สนตุ่น
 
1. นายสุเมธี  นาคะพันธุ์
2. นางวิรงรอง  อินทร์แก้ว
 
39 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพร  สนตุ่น
2. เด็กชายอนันธพงษ์  หนูทองแก้ว
 
1. นายสุเมธี  นาคะพันธุ์
2. นางวิรงรอง  อินทร์แก้ว
 
40 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 61 ทองแดง 6 1. เด็กชายพัทธดนย์  ทองปุก
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ขวัญชัย
 
1. นายสุเมธี  นาคะพันธ์ุ
2. นางวิรงรอง  อินทร์แก้ว
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83.8 ทอง 13 1. เด็กหญิงธนัชนันย์   โพธิ์ยอด
2. เด็กหญิงอรกมล  ช่างไม้
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ   เสมบำรุง
 
1. นางวิรงรอง  อินทร์แก้ว
2. นายสิทธิพร  แสงจันทร์
 
42 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 13 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ทิ้งโคตร
2. เด็กหญิงประวีณา  จินดากูล
3. เด็กหญิงอภิวรรณ  กรมวงศ์
 
1. นางปิยาพัชร  ยิ้มสมบุญ
2. นางสารินทร์  อัสโม