สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงเบญจภรณ์  สมรูป
 
1. นางอุไรวรรณ  รักยิ้ม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ล้อประการสิทธิ์
 
1. นายลิขิตกร  อินธิบาล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายพงพัฒน์  เซ็งสวย
 
1. นายลิขิตกร  อินธิบาล
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กชายนิพัฒน์  หอมหวล
2. เด็กชายวีรกร  บุญสอง
 
1. นายลิขิตกร  อินธิบาล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาวี  เพลินไพรเย็น
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญก่อสร้าง
3. นายถาวร  เพชรนิล
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  ศรีเจริญ
5. เด็กหญิงพินภัทร  เอี่ยมหนู
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  เอี่ยมหนู
7. เด็กชายมินธาดา  ด่านปาน
8. เด็กชายวัชราวุธ  สุระศรี
9. เด็กชายศุภนัฐ  แจ่มดี
10. เด็กหญิงแพรชมพู  สุระศรี
11. เด็กหญิงแพรวา  -
 
1. นางสาววรรณี  เพชรนิล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวชิระ  แก้วพินิจ
 
1. นายอภิชาติ  จันทร์สว่าง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87.67 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรพิมล  โคกแก้ว
 
1. นายอภิชาติ  จันทร์สว่าง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 89.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวชิระ  แก้วพินิจ
 
1. นายอภิชาติ  จันทร์สว่าง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวชิระ  แก้วพินิจ
 
1. นายอภิชาติ  จันทร์สว่าง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง 9 1. เด็กหญิงพรพิมล  โคกแก้ว
 
1. นายอภิชาติ  จันทร์สว่าง
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐนันท์  นำเจริญ
2. เด็กชายสันทัด  ขุนเทพ
 
1. นายสันติสุข  ทิวากร
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงสรินทิพย์  นักจะเข้
 
1. นายสันติสุข  ทิวากร
 
13 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 80 ทอง 20 1. เด็กชายอิทธิพงษ์  ธรรมจารุสิริ
 
1. นางสาวเสาวนีย์  กุลทอง