สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75.2 เงิน 9 1. เด็กหญิงนันธิดา  สืบด้วง
 
1. นางอรวิภา  พิมพ์พระพรหม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงนิชาภา  สำราญกิจ
 
1. นายลิขิตกร  อินธิบาล
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชิดชนก  เรียนทับ
2. เด็กชายต่อตระกูล  สุขปาน
 
1. นายสันติสุข  ทิวากร
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 18 1. เด็กหญิงวรรณภา  -
2. เด็กหญิงวารุณี  พลอยเหลี่ยม
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  กู่โคกหวาย
 
1. นางวรพรรณ  กล่อมจิต
2. นางสาวรจนา  เครือบุตร