สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงเขมิกา  บุญแตง
 
1. นางดวงใจ  มากทรัพย์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงศศิกานต์  นิลพันธ์
 
1. นางรัชกิจ  ไพศาลเอื้ออาทรกุล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 52.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกัลยกร  เล็กธีระตระกูล
2. เด็กหญิงปนัดดา  ภู่นาค
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  กุลชนะรงค์
 
1. นางวิไลวรรณ  สมบูรณ์ทวี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 58.6 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายคณนพัฒน์  ฆนวันต์ทัดทอง
2. เด็กชายสกุลชัย  สมงาม
 
1. นางวิไลวรรณ  สมบูรณ์ทวี