สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงเขมิกา  บุญแตง
 
1. นางดวงใจ  มากทรัพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75.2 เงิน 9 1. เด็กหญิงนันธิดา  สืบด้วง
 
1. นางอรวิภา  พิมพ์พระพรหม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงเบญจภรณ์  สมรูป
 
1. นางอุไรวรรณ  รักยิ้ม
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนริศรา  อ่อนนา
2. เด็กหญิงอภัสรา  กาญจนกังวาฬกุล
3. เด็กหญิงอาภาวรรณ  จันทเลิศ
 
1. นางรัชกิจ  ไพศาลเอื้ออาทรกุล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงศศิกานต์  นิลพันธ์
 
1. นางรัชกิจ  ไพศาลเอื้ออาทรกุล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 52.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกัลยกร  เล็กธีระตระกูล
2. เด็กหญิงปนัดดา  ภู่นาค
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  กุลชนะรงค์
 
1. นางวิไลวรรณ  สมบูรณ์ทวี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 58.6 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายคณนพัฒน์  ฆนวันต์ทัดทอง
2. เด็กชายสกุลชัย  สมงาม
 
1. นางวิไลวรรณ  สมบูรณ์ทวี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ล้อประการสิทธิ์
 
1. นายลิขิตกร  อินธิบาล
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงนิชาภา  สำราญกิจ
 
1. นายลิขิตกร  อินธิบาล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายพงพัฒน์  เซ็งสวย
 
1. นายลิขิตกร  อินธิบาล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กชายนิพัฒน์  หอมหวล
2. เด็กชายวีรกร  บุญสอง
 
1. นายลิขิตกร  อินธิบาล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาวี  เพลินไพรเย็น
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญก่อสร้าง
3. นายถาวร  เพชรนิล
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  ศรีเจริญ
5. เด็กหญิงพินภัทร  เอี่ยมหนู
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  เอี่ยมหนู
7. เด็กชายมินธาดา  ด่านปาน
8. เด็กชายวัชราวุธ  สุระศรี
9. เด็กชายศุภนัฐ  แจ่มดี
10. เด็กหญิงแพรชมพู  สุระศรี
11. เด็กหญิงแพรวา  -
 
1. นางสาววรรณี  เพชรนิล
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวชิระ  แก้วพินิจ
 
1. นายอภิชาติ  จันทร์สว่าง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87.67 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรพิมล  โคกแก้ว
 
1. นายอภิชาติ  จันทร์สว่าง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 89.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวชิระ  แก้วพินิจ
 
1. นายอภิชาติ  จันทร์สว่าง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวชิระ  แก้วพินิจ
 
1. นายอภิชาติ  จันทร์สว่าง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง 9 1. เด็กหญิงพรพิมล  โคกแก้ว
 
1. นายอภิชาติ  จันทร์สว่าง
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธราเทพ  ช่างปั้น
 
1. นายคเณศวร์  เกิดผล
 
19 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 18 1. เด็กชายจิรเมธ  แซ่อึ้ง
2. เด็กชายนราวิชญ์  จำปา
 
1. นายสันติสุข  ทิวากร
 
20 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชิดชนก  เรียนทับ
2. เด็กชายต่อตระกูล  สุขปาน
 
1. นายสันติสุข  ทิวากร
 
21 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐนันท์  นำเจริญ
2. เด็กชายสันทัด  ขุนเทพ
 
1. นายสันติสุข  ทิวากร
 
22 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงสรินทิพย์  นักจะเข้
 
1. นายสันติสุข  ทิวากร
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐพร  บีกขุนทด
2. เด็กหญิงนริศรา  อ่อนนา
3. เด็กหญิงนฤมลวรรณ  คำโทน
4. เด็กหญิงสุภาพร  คำภิมาบุตร
5. เด็กหญิงอภัสรา  กาญจนกังวาฬกุล
6. เด็กหญิงอริยา  อินทะนะ
 
1. นางจันทร์แรม  เจี่ยประเสริฐ
 
24 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 18 1. เด็กหญิงวรรณภา  -
2. เด็กหญิงวารุณี  พลอยเหลี่ยม
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  กู่โคกหวาย
 
1. นางวรพรรณ  กล่อมจิต
2. นางสาวรจนา  เครือบุตร
 
25 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 80 ทอง 20 1. เด็กชายอิทธิพงษ์  ธรรมจารุสิริ
 
1. นางสาวเสาวนีย์  กุลทอง