สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุกร
2. เด็กหญิงเก็จแก้ว  -
 
1. นางสาวสุพัตรา  เตี่ยวขุ้ย
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กชายปารินทร์  กรวยทอง
2. เด็กหญิงรัชประภา  แซ่ตัน
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญเลิศ
 
1. นางสาวมยุรี  สุภารี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  คงคาหลวง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุกร
3. เด็กหญิงปณิตา  ศรีสังข์
4. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีลาชัย
5. เด็กหญิงปิยณัฏฐ์  พูลศิลป์
6. เด็กชายพงศกร  โรมจำปา
7. เด็กหญิงวันวิษา  อินทไทร
8. เด็กชายศุภโชค  อืนทศรี
9. เด็กหญิงสุปรียา  ตะก้อง
10. เด็กหญิงเก็จแก้ว  -
 
1. นางธนันญภา  บุญชนะ
2. นางสาวสุพัตรา  เตี่ยวขุ้ย
3. นางสาวมยุรี  สุภารี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 16 1. เด็กหญิงปรียานุช  สุกร
2. เด็กหญิงอัษชิษฐา  กรวยทอง
 
1. นางประยูร  เสร็จกิจ
2. นางสุธามาศ  บุญเลิศ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงอนันตญา  แก้วเอี่ยม
2. เด็กหญิงอารยา  คุ้มทรัพย์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สายสกล
 
1. นางสาวพัชนี   หอมจันทร์
2. นางสุธามาศ  บุญเลิศ
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง 7 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เซี่ยงฉี
2. เด็กชายสตางค์  -
3. เด็กหญิงอาร์ม  -
 
1. นางชนิดาภา  วงษ์พัฒน์