สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  อุตสาหะ
 
1. นางณัฐวิภา  จงใจภักดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพเก้า  ขันธ์กำเหนิด
2. เด็กชายภูริ  น้อมแนบ
 
1. นางชีวรัตน์  ข่ายคำ
2. นางสาวอุษา  อติชาติมณี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  พรสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  เกษมโสต
3. เด็กหญิงสุภาพร  สุขอุดมศักดิ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ   เงินเหรียญ
2. นายอนุภาพ  ยิ้มเชิง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  บุญน้อม
2. เด็กชายพรลภัส  พวงเงิน
 
1. นางสมาพร   สร้อยทองศรี
2. นายอนุภาพ  ยิ้มเชิง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กชายสหัสวรรษ  วิรุณยปาน
 
1. นายเจิมสิทธิ์  เข้มแข็ง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติกา  ตุงคะบูรณะ
 
1. นางปิณฑิรา  เกียรติสาร
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  -
 
1. นางปิณฑิรา  เกียรติสาร
 
8 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสหัสวรรษ  คณะศิลา
2. เด็กชายเขตแดน  ล่ำสัน
 
1. นายเจิมสิทธิ์  เข้มแข็ง
2. นายธนพัฒน์  เมฆเคลื่อน
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  -
2. เด็กชายบัญญวัต  ช้างงา
 
1. นายเจิมสิทธิ์  เข้มแข็ง
2. นายธนพัฒน์  เมฆเคลื่อน
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.4 ทอง 4 1. เด็กชายนัด  จันทร์น้ำแดง
2. เด็กชายวัลลภ  แป้นปาน
3. เด็กชายสหัสวรรษ  แตงดี
 
1. นายธนพัฒน์  เมฆเคลื่อน
2. นายเจิมสิทธิ์  เข้มแข็ง
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรพงษ์  บัวคลี่
2. เด็กหญิงพรชิตา  ขาวสะอาด
3. เด็กชายหาญณรงค์  กาลกุล
 
1. นางสาวจุฑามาศ   เงินเหรียญ
2. นายอนุภาพ  ยิ้มเชิง
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาญณ์  ดอระมาน
2. เด็กหญิงธรรมสรณ์  บัวพวง
3. เด็กหญิงสุภัสสร  เกษมโสต
 
1. นางสาวจุฑามาศ   เงินเหรียญ
2. นายอนุภาพ  ยิ้มเชิง
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงวาริน  -
2. เด็กหญิงเมธาพร  ขวากุดแข้
3. เด็กหญิงแอน  -
 
1. นางสาวจุฑามาศ   เงินเหรียญ
2. นายอนุภาพ  ยิ้มเชิง
 
14 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 89.66 ทอง 9 1. เด็กชายณัฐพล  เหลืองดอกไม้
 
1. นางสาวนิตยา  พึ่งประสพ