สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงลัดดา  บุตดา
 
1. นางณัฐวิภา  จงใจภักดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุจิรา  พุกป้อง
 
1. นางสาวอุษา  อติชาติมณี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กชายทินภัทร  บำรุงกุล
2. เด็กชายนัทธี  สุกใส
3. เด็กชายอู๋  -
 
1. นางสาวจุฑามาศ   เงินเหรียญ
2. นายอนุภาพ  ยิ้มเชิง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  เอี่ยมทอง
2. เด็กหญิงอรทัย  แก่นจันทร์
3. เด็กหญิงเรวดี  เก้งฮะ
 
1. นางสาวจุฑามาศ   เงินเหรียญ
2. นายอนุภาพ  ยิ้มเชิง
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคณาธิป  วรรณชูชัย
2. เด็กหญิงศุรตา  มังกร
 
1. นายเจิมสิทธิ์  เข้มแข็ง
2. นายธนพัฒน์  เมฆเคลื่อน
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงศุนิสา  พ้นภัย
2. เด็กหญิงสมพลอย  บุญแดง
 
1. นายเจิมสิทธิ์  เข้มแข็ง
2. นายธนพัฒน์  เมฆเคลื่อน