สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงตวงรัตน์  ล่ำสัน
2. เด็กหญิงอรพิชา  บัวบาน
3. เด็กหญิงเอเอ  -
 
1. นางณัฐวิภา  จงใจภักดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทัพธวัช
2. เด็กหญิงธีราภรณ์  สีแสวง
 
1. นางสาวอุษา  อติชาติมณี
2. นางชีวรัตน์  ข่ายคำ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66.01 ทองแดง 8 1. เด็กชายกฤษณะ  กิ่งแล
2. เด็กหญิงปิยลักษณ์  เหลืองดอกไม้
3. เด็กหญิงมลฑิรา  ชัยเจริญ
 
1. นางณัฐวิภา  จงใจภักดี