สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 13 1. นางสาวทิพวัลย์  กรุดสุข
 
1. นางณัฐวิภา  จงใจภักดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ชมชื่น
 
1. นางชีวรัตน์  ข่ายคำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายนนท์  -
 
1. นางสาวอุษา  อติชาติมณี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายจิรายุ  แซ่จู
2. เด็กหญิงศิรินญา  ชัยปัญหา
3. เด็กหญิงอุษา  หอละเอียด
 
1. นางสาวจุฑามาศ   เงินเหรียญ
2. นายอนุภาพ  ยิ้มเชิง