สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงลัดดา  บุตดา
 
1. นางณัฐวิภา  จงใจภักดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 13 1. นางสาวทิพวัลย์  กรุดสุข
 
1. นางณัฐวิภา  จงใจภักดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  อุตสาหะ
 
1. นางณัฐวิภา  จงใจภักดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงตวงรัตน์  ล่ำสัน
2. เด็กหญิงอรพิชา  บัวบาน
3. เด็กหญิงเอเอ  -
 
1. นางณัฐวิภา  จงใจภักดี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุจิรา  พุกป้อง
 
1. นางสาวอุษา  อติชาติมณี
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายคณิศร  มังกร
2. เด็กหญิงรมยกร   แป้นกลม
3. เด็กหญิงหรรษา  พูลอ่ำ
 
1. นางสาวอุษา  อติชาติมณี
2. นางชีวรัตน์  ข่ายคำ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพเก้า  ขันธ์กำเหนิด
2. เด็กชายภูริ  น้อมแนบ
 
1. นางชีวรัตน์  ข่ายคำ
2. นางสาวอุษา  อติชาติมณี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทัพธวัช
2. เด็กหญิงธีราภรณ์  สีแสวง
 
1. นางสาวอุษา  อติชาติมณี
2. นางชีวรัตน์  ข่ายคำ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ชมชื่น
 
1. นางชีวรัตน์  ข่ายคำ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายนนท์  -
 
1. นางสาวอุษา  อติชาติมณี
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายจิรายุ  แซ่จู
2. เด็กหญิงศิรินญา  ชัยปัญหา
3. เด็กหญิงอุษา  หอละเอียด
 
1. นางสาวจุฑามาศ   เงินเหรียญ
2. นายอนุภาพ  ยิ้มเชิง
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  พรสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  เกษมโสต
3. เด็กหญิงสุภาพร  สุขอุดมศักดิ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ   เงินเหรียญ
2. นายอนุภาพ  ยิ้มเชิง
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กชายทินภัทร  บำรุงกุล
2. เด็กชายนัทธี  สุกใส
3. เด็กชายอู๋  -
 
1. นางสาวจุฑามาศ   เงินเหรียญ
2. นายอนุภาพ  ยิ้มเชิง
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  เอี่ยมทอง
2. เด็กหญิงอรทัย  แก่นจันทร์
3. เด็กหญิงเรวดี  เก้งฮะ
 
1. นางสาวจุฑามาศ   เงินเหรียญ
2. นายอนุภาพ  ยิ้มเชิง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  บุญน้อม
2. เด็กชายพรลภัส  พวงเงิน
 
1. นางสมาพร   สร้อยทองศรี
2. นายอนุภาพ  ยิ้มเชิง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กชายสหัสวรรษ  วิรุณยปาน
 
1. นายเจิมสิทธิ์  เข้มแข็ง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายโชคอนันต์  มะลิซ้อน
 
1. นายนริทธิ์  ไกรเทพ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติกา  ตุงคะบูรณะ
 
1. นางปิณฑิรา  เกียรติสาร
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  -
 
1. นางปิณฑิรา  เกียรติสาร
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงดลนภา  จันทรสูตร
 
1. นางสาววนายศ  ศรีโกเมนทร์
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66.01 ทองแดง 8 1. เด็กชายกฤษณะ  กิ่งแล
2. เด็กหญิงปิยลักษณ์  เหลืองดอกไม้
3. เด็กหญิงมลฑิรา  ชัยเจริญ
 
1. นางณัฐวิภา  จงใจภักดี
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทัพธวัช
2. เด็กชายนนท์  -
 
1. นางสาวอุษา  อติชาติมณี
2. นางชีวรัตน์  ข่ายคำ
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกฤษณะ  นิลน้ำเพชร
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ชมชื่น
 
1. นางสาวอุษา  อติชาติมณี
2. นางชีวรัตน์  ข่ายคำ
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนกร  ยิ่งมี
 
1. นางสาวอุษา  อติชาติมณี
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายคณิศร  มังกร
 
1. นางชีวรัตน์  ข่ายคำ
 
26 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคณาธิป  วรรณชูชัย
2. เด็กหญิงศุรตา  มังกร
 
1. นายเจิมสิทธิ์  เข้มแข็ง
2. นายธนพัฒน์  เมฆเคลื่อน
 
27 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสหัสวรรษ  คณะศิลา
2. เด็กชายเขตแดน  ล่ำสัน
 
1. นายเจิมสิทธิ์  เข้มแข็ง
2. นายธนพัฒน์  เมฆเคลื่อน
 
28 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงศุนิสา  พ้นภัย
2. เด็กหญิงสมพลอย  บุญแดง
 
1. นายเจิมสิทธิ์  เข้มแข็ง
2. นายธนพัฒน์  เมฆเคลื่อน
 
29 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  -
2. เด็กชายบัญญวัต  ช้างงา
 
1. นายเจิมสิทธิ์  เข้มแข็ง
2. นายธนพัฒน์  เมฆเคลื่อน
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.4 ทอง 4 1. เด็กชายนัด  จันทร์น้ำแดง
2. เด็กชายวัลลภ  แป้นปาน
3. เด็กชายสหัสวรรษ  แตงดี
 
1. นายธนพัฒน์  เมฆเคลื่อน
2. นายเจิมสิทธิ์  เข้มแข็ง
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรพงษ์  บัวคลี่
2. เด็กหญิงพรชิตา  ขาวสะอาด
3. เด็กชายหาญณรงค์  กาลกุล
 
1. นางสาวจุฑามาศ   เงินเหรียญ
2. นายอนุภาพ  ยิ้มเชิง
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาญณ์  ดอระมาน
2. เด็กหญิงธรรมสรณ์  บัวพวง
3. เด็กหญิงสุภัสสร  เกษมโสต
 
1. นางสาวจุฑามาศ   เงินเหรียญ
2. นายอนุภาพ  ยิ้มเชิง
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงวาริน  -
2. เด็กหญิงเมธาพร  ขวากุดแข้
3. เด็กหญิงแอน  -
 
1. นางสาวจุฑามาศ   เงินเหรียญ
2. นายอนุภาพ  ยิ้มเชิง
 
34 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 89.66 ทอง 9 1. เด็กชายณัฐพล  เหลืองดอกไม้
 
1. นางสาวนิตยา  พึ่งประสพ