สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 78.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงวิชุดา  ก๋งพิ้ว
2. เด็กหญิงสุนิสา  ทองแท้
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน  เจริญสุข
 
1. นางนิตยา  เจนบรรจง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 21 1. เด็กหญิงชนิสา  เซ็งเส็ว
2. เด็กหญิงสุภัสรา  อิ่มอก
 
1. นายบัณฑิต  บุญจีน
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 72.66 เงิน 7 1. เด็กหญิงอรวรา  อมรชัยเวช
 
1. นางพัสดาพร  เงินจันทร์
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงกรวีร์   ท้าวเครือ
2. เด็กหญิงสินีนาฏ   ขำโอภาส
 
1. นางสาวกัญญนัช   เทวี
2. นางภัสสร   ขำกุศล
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐานิต  ธีรพงศ์เลิศ
2. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  หนูพราย
3. เด็กหญิงพิมลนาฎ  ภู่ทอง
 
1. นางสาววรรณี  ทับทิมสี