สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิชญ์  ศรีวัฒนชัย
 
1. นายพงศ์ธร  เกษมสิริกาญจน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎากร  เชิดชู
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุพศิริ
3. เด็กชายรัชชานนท์  สนธิวงค์
 
1. นางขวัญฤดี  ธราธารกุลวัฒนา
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชนิกานต์   วิทยา
2. เด็กหญิงพรประภา   ศรีประเสริฐ
 
1. นางภัสสร   ขำกุศล
2. นางสาวกัญญนัช   เทวี