สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรชกร  สุวรรณสุนทร
 
1. นางพรพิมล  กสานติกุล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิชญ์  ศรีวัฒนชัย
 
1. นายพงศ์ธร  เกษมสิริกาญจน์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 78.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงวิชุดา  ก๋งพิ้ว
2. เด็กหญิงสุนิสา  ทองแท้
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน  เจริญสุข
 
1. นางนิตยา  เจนบรรจง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎากร  เชิดชู
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุพศิริ
3. เด็กชายรัชชานนท์  สนธิวงค์
 
1. นางขวัญฤดี  ธราธารกุลวัฒนา
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กชายกฤติน   ปีสิงห์
2. เด็กหญิงภัสสร   เทพไทขาว
3. เด็กหญิงสโรชา   ทองใบ
 
1. นายนางขวัญฤดี   ธราธารกุลวัฒนา
2. นางสาวเกศณีย์   ไทยถานันดร์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิดาภร  ตรีอินทด
2. เด็กหญิงธนสร  จำปาทอง
3. เด็กหญิงบุณพร   ทองไว
4. เด็กหญิงมณฑิรา  ศรีผึ่ง
5. เด็กหญิงโชติกา   อิสระทะ
 
1. นางสาวนวรัตน์  เกษมสานต์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายก้องกิตการ  บุเงิน
2. เด็กหญิงชนากานต์  เอี่ยมมา
3. เด็กหญิงณชนก  จันทร์เจริญ
4. เด็กหญิงณฐนนท์  เนยบรรดิษฐ์
5. เด็กชายณรรฐวรรณ    แก้วทิมบุตร
6. เด็กหญิงณิชพัฒน์  แสงอำไพ
7. เด็กหญิงทิพย์ชนก  พันธ์ฮุน
8. เด็กหญิงทิพวลีภรณ์   แสงงาม
9. เด็กชายทีปกร  คำกัน
10. เด็กชายปุณยาพร    เลาหะชัยนานนท์
11. เด็กหญิงพรปวีณ์  สร้อยสิงค์
12. เด็กชายวราพร  ลิ่วเวหา
13. เด็กชายศตพล  กาญจนวิวัฒน์
14. เด็กหญิงศภรัสมิ์  มังกร
15. เด็กหญิงเปมิกา  หลวงแแจ่ม
 
1. นางอัมรา  ชาววังไทร
2. นางสาวสาวนี  คุ่ยเจริญ
3. นางสาวศุภนิจ  ทรัพย์จรัสแสง
4. นางสาวมุทิตา  ตั้งอุดมภพ
5. นางกุสมา  เหล่าสุนทรียา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 21 1. เด็กหญิงชนิสา  เซ็งเส็ว
2. เด็กหญิงสุภัสรา  อิ่มอก
 
1. นายบัณฑิต  บุญจีน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงมานิตา   แสงนิล
 
1. นายวรชาติ  บ่อเกิด
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87.4 ทอง 4 1. เด็กชายกษิดิส  จำนงกุล
2. เด็กหญิงณราวดี  ลำเภาธีรภัทร
3. เด็กชายตังค์  ขุนแสน
4. เด็กหญิงทองกร  แต้มทอง
5. เด็กชายนพเกล้า  แพงแซง
6. เด็กชายพงศกร  ยิ้มทอง
7. เด็กชายพงศกร  ทาเสนา
8. เด็กหญิงภัทรวดี  ดอกมะลิ
9. เด็กหญิงมณฑิรา  เนียมนรา
10. เด็กหญิงแววดาว  ดวงทองคำ
 
1. นางปิยวรรณ  ธีรธรรมนุวัฒน์
2. นางสาวน้ำทิพย์  วิจิตบรรจง
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติพร  ฤทธี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญศิริ
3. เด็กหญิงฐิตาพร  รุ่งเช้า
4. เด็กหญิงณราวดี  ลำเภาธีรภัทร
5. เด็กหญิงทองกร  แต้มทอง
6. เด็กหญิงนวรัตน์  ลายเสมา
7. เด็กหญิงนิธิพร  เซี่ยงฉี
8. เด็กหญิงฟ้าธันวา  เรียงสันเทียะ
9. เด็กหญิงภัทรรินทร์  สนลอย
10. เด็กหญิงภัทรวดี  ดอกมะลิ
11. เด็กหญิงมนภัทร  เนียมนรา
12. เด็กหญิงวิภาวรรณ  กากะนิก
13. เด็กหญิงสิราวรรณ  แพงแซง
14. เด็กหญิงสโรชา  คงคาคูณ
15. เด็กหญิงอลิศา  ชิบเข
16. เด็กหญิงแววดาว  ดวงทองคำ
 
1. นางปิยวรรณ  ธีรธรรมนุวัฒน์
2. นางสาวน้ำทิพย์  วิจิตบรรจง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 94.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุณยาพร   แสนบ้าน
 
1. นางสาวชยาภรณ์  พันธ์ยิ้ม
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 72.66 เงิน 7 1. เด็กหญิงอรวรา  อมรชัยเวช
 
1. นางพัสดาพร  เงินจันทร์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนายุ  แก่นยงค์
 
1. นางน้ำค้าง  วุฒิเนตร
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเปรมลิกา จัสมิน   ฟุท
 
1. นางสาวนี   คุ่ยเจริญ
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชนิกานต์   วิทยา
2. เด็กหญิงพรประภา   ศรีประเสริฐ
 
1. นางภัสสร   ขำกุศล
2. นางสาวกัญญนัช   เทวี
 
17 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงกรวีร์   ท้าวเครือ
2. เด็กหญิงสินีนาฏ   ขำโอภาส
 
1. นางสาวกัญญนัช   เทวี
2. นางภัสสร   ขำกุศล
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชิติพัทธ์   ประเทศ
2. เด็กชายธรรมปพน   เผือกเพ็ง
3. เด็กหญิงริญรภัสร์   นิธิภัทร์พรปัญญา
 
1. นางภัสสร   ขำกุศล
2. นายสราวุธ   เมือบสน
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐานิต  ธีรพงศ์เลิศ
2. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  หนูพราย
3. เด็กหญิงพิมลนาฎ  ภู่ทอง
 
1. นางสาววรรณี  ทับทิมสี
 
20 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 93.16 ทอง 6 1. เด็กหญิงรัตนกร   แดงมา
 
1. นางสาวสรัญญา   ประทุมสิทธิ์