สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปานฝัน  ศรีอินทร์สุทธิ์
2. เด็กชายพิพัฒน์  ท้าวสุวรรณ์
3. เด็กหญิงโสรยา  เนรมิตธนกุล
 
1. นายกิตติพล  พุ่มไสว
2. นางสาวจุฑามาศ  พุ่มไสว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 10 1. เด็กหญิงบุษกร  ทองอินทร์
2. เด็กชายประสิทธิพงษ์  วังใจ
 
1. นางมาลี  อุดมวงศ์ศิริ
2. นางพัชรวีร์  เกิดสุข
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เครืออยู่
 
1. นางสาวจุฑามาศ  พุ่มไสว
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 10 1. เด็กชายภูริ    เจเถื่อน
2. เด็กชายอลงกต    กิจสมัคร
3. เด็กหญิงเขมนิจ   ฉายอรุณ
 
1. นางพัชรวีร์  เกิดสุข
2. นางมาลี  อุดมวงศ์ศิริ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 81.32 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิรินาถ  แตงคำ
 
1. นางวิไลวรรณ  สัทธศรี