สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงทิฆัมพร    ศรีชุ่มอำนาจ
 
1. นางพัชรวีร์  เกิดสุข
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ปรางเปรมปรี
2. เด็กชายธีรพล  ฉันทปราโมทย์
 
1. นางมาลี  อุดมวงศ์ศิริ
2. นางพัชรวีร์  เกิดสุข
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 74.32 เงิน 6 1. เด็กหญิงญาณิศา  คงนัทธี
 
1. นางวิไลวรรณ  สัทธศรี