สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงมินตรา  บางพิทักษ์
 
1. นางสุณัฐญา  เหลี่ยมเพ็ง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 61.89 ทองแดง 11 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภู่ห้อย
2. เด็กชายวรเชษฐ์  สนน้อย
 
1. นายกิตติพล  พุ่มไสว
2. นางสาวจุฑามาศ  พุ่มไสว
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.7 ทองแดง 12 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สุขปานเจริญ
2. เด็กชายสราวุฒิ  โพแค
 
1. นายกิตติพล  พุ่มไสว
2. นางสาวจุฑามาศ  พุ่มไสว
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 19 1. เด็กชายกิตติพงษ์  บุญวงษ์
2. เด็กชายนภัท  ปรางเปรมปรี
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ   จันทร์ก้าน
 
1. นางพัชรวีร์  เกิดสุข
2. นางสาวจุฑามาศ  พุ่มไสว
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 62.99 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพรชนก  จันทร์ก๋า
 
1. นางวิไลวรรณ  สัทธศรี
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 66.5 ทองแดง 12 1. เด็กชายจักรดุลย์  ใจเฟื่อย
2. เด็กชายทิวากร  เสารี
3. เด็กหญิงปิยวรรณ    เป้าโต
4. เด็กหญิงมุฑิตา   ทองอินทร์
5. เด็กชายสันติสุข  คชชา
6. เด็กหญิงสุภัทรา    ขันโพธิ์น้อย
 
1. นายกิตติพล  พุ่มไสว
2. นางสาวจุฑามาศ  พุ่มไสว
3. นางพัชรวีร์  เกิดสุข