สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายโชคชัย  -
 
1. นางสาวจุฑามาศ  พุ่มไสว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   กิจสมัคร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  พุ่มไสว
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงกิ๊ฟ  -
 
1. นางสาวจุฑามาศ  พุ่มไสว
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงวรรณิภา  เรืองศรี
 
1. นางวิไลวรรณ  สัทธศรี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงวิชุดา  ยังอยู่
 
1. นางวิไลวรรณ  สัทธศรี