สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงมินตรา  บางพิทักษ์
 
1. นางสุณัฐญา  เหลี่ยมเพ็ง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายโชคชัย  -
 
1. นางสาวจุฑามาศ  พุ่มไสว
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปานฝัน  ศรีอินทร์สุทธิ์
2. เด็กชายพิพัฒน์  ท้าวสุวรรณ์
3. เด็กหญิงโสรยา  เนรมิตธนกุล
 
1. นายกิตติพล  พุ่มไสว
2. นางสาวจุฑามาศ  พุ่มไสว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   กิจสมัคร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  พุ่มไสว
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงกิ๊ฟ  -
 
1. นางสาวจุฑามาศ  พุ่มไสว
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 61.89 ทองแดง 11 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภู่ห้อย
2. เด็กชายวรเชษฐ์  สนน้อย
 
1. นายกิตติพล  พุ่มไสว
2. นางสาวจุฑามาศ  พุ่มไสว
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.7 ทองแดง 12 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สุขปานเจริญ
2. เด็กชายสราวุฒิ  โพแค
 
1. นายกิตติพล  พุ่มไสว
2. นางสาวจุฑามาศ  พุ่มไสว
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงทิฆัมพร    ศรีชุ่มอำนาจ
 
1. นางพัชรวีร์  เกิดสุข
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ปรางเปรมปรี
2. เด็กชายธีรพล  ฉันทปราโมทย์
 
1. นางมาลี  อุดมวงศ์ศิริ
2. นางพัชรวีร์  เกิดสุข
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 10 1. เด็กหญิงบุษกร  ทองอินทร์
2. เด็กชายประสิทธิพงษ์  วังใจ
 
1. นางมาลี  อุดมวงศ์ศิริ
2. นางพัชรวีร์  เกิดสุข
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เครืออยู่
 
1. นางสาวจุฑามาศ  พุ่มไสว
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 10 1. เด็กชายภูริ    เจเถื่อน
2. เด็กชายอลงกต    กิจสมัคร
3. เด็กหญิงเขมนิจ   ฉายอรุณ
 
1. นางพัชรวีร์  เกิดสุข
2. นางมาลี  อุดมวงศ์ศิริ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 19 1. เด็กชายกิตติพงษ์  บุญวงษ์
2. เด็กชายนภัท  ปรางเปรมปรี
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ   จันทร์ก้าน
 
1. นางพัชรวีร์  เกิดสุข
2. นางสาวจุฑามาศ  พุ่มไสว
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 81.32 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิรินาถ  แตงคำ
 
1. นางวิไลวรรณ  สัทธศรี
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 74.32 เงิน 6 1. เด็กหญิงญาณิศา  คงนัทธี
 
1. นางวิไลวรรณ  สัทธศรี
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงวรรณิภา  เรืองศรี
 
1. นางวิไลวรรณ  สัทธศรี
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 62.99 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพรชนก  จันทร์ก๋า
 
1. นางวิไลวรรณ  สัทธศรี
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงวิชุดา  ยังอยู่
 
1. นางวิไลวรรณ  สัทธศรี
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 66.5 ทองแดง 12 1. เด็กชายจักรดุลย์  ใจเฟื่อย
2. เด็กชายทิวากร  เสารี
3. เด็กหญิงปิยวรรณ    เป้าโต
4. เด็กหญิงมุฑิตา   ทองอินทร์
5. เด็กชายสันติสุข  คชชา
6. เด็กหญิงสุภัทรา    ขันโพธิ์น้อย
 
1. นายกิตติพล  พุ่มไสว
2. นางสาวจุฑามาศ  พุ่มไสว
3. นางพัชรวีร์  เกิดสุข
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนุสรา  บู่สามสาย
2. เด็กหญิงรัฐนันท์  เหมทอง
3. เด็กหญิงศตนันท์  พุกคุ่ย
 
1. นางมาลี  อุดมวงศ์ศิริ
2. นางพัชรวีร์  เกิดสุข