สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองตะโก สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีรพร  พ่วงกระโทก
2. เด็กหญิงมณฑิรา  บุญช่วย
3. เด็กหญิงมาลินี  เซ็นเครือ
4. เด็กหญิงสุนิษา  นักเพียร
5. นางสาวเกษณี  สดใส
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  ใจดี
2. นางสาวธิดา  บู่สามสาย
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิมพ์นภัทร  ปัญญาแสง
 
1. นายประกอบ  พัดชื่น
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ครุฑหมื่นไวย
 
1. นางสาวพรประภา  นิลบดี
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 13 1. เด็กชายคุณากร  นักเพียร
2. เด็กหญิงช่อลฎา  บุญช่วย
3. เด็กชายพฤษภา  นุชอิ่ม
 
1. นางพจนีย์  ธวัธวงค์
2. นางสาวกชพรรณ  นิลคง
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  สีนิล
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้วสระแสน
3. เด็กชายสุวรรณกรษ์  กวยหมี
 
1. นางสาวกชพรรณ  นิลคง
2. นางพจนีย์  ธวัธวงค์
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงมนัสนัน  น้อยนวล
 
1. นางสาวกชพรรณ  นิลคง