สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองตะโก สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แสนวงษา
2. เด็กหญิงภัทรวดี  สัทธาผล
3. เด็กหญิงวรรณษา  เอี่ยมสะอาด
4. เด็กหญิงอรนภา  พรานเจริญ
5. เด็กหญิงไอรดา  สุขะโยบล
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  ใจดี
2. นางสาวธิดา  บู่สามสาย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงบุษกร  ทองดอนน้อย
2. เด็กหญิงพรลภัส  ทับถมยา
3. เด็กหญิงวรัญญา  ใจจริง
4. เด็กหญิงวราพร  จินดาวงค์
5. เด็กหญิงเอมิกา  ผลดี
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  ใจดี
2. นางสาวธิดา  บู่สามสาย