สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองตะโก สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงทิพาภรณ์  สืบวงค์
 
1. นางสาวพวงเพชร์  ดอกบุก
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 10 1. นางสาวดวงฤมล  จานทอง
2. นางสาวนนทกานต์  สินธนู
3. นางสาวสุพรรษา  สะอาดเอี่ยม
 
1. นายเดชา  นิลคง
2. นางสาวภัทรา  จันทร์หอม
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายทศพล  จันทร์อ่วม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  จ้อยร่อย
3. เด็กชายยงยุทธ  บุญรุ่งโรจน์สิริ
4. เด็กชายรัฐศาสตร์  นักเพียร
5. เด็กชายอนุสรณ์  สมบูรณ์
6. เด็กชายเกื้อกูล  กุลไชยกุล
 
1. นายอาคม  ใจหาญ
2. นายบุญชัย  เอมเสม
3. นายบุญชอบ  บุญบำรุง