สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองตะโก สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงทิพาภรณ์  สืบวงค์
 
1. นางสาวพวงเพชร์  ดอกบุก
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 10 1. นางสาวดวงฤมล  จานทอง
2. นางสาวนนทกานต์  สินธนู
3. นางสาวสุพรรษา  สะอาดเอี่ยม
 
1. นายเดชา  นิลคง
2. นางสาวภัทรา  จันทร์หอม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 73.87 เงิน 7 1. เด็กชายนัทพงค์  ทับถมยา
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  สีประสมสอง
 
1. นางสาวภัทรา  จันทร์หอม
2. นายเดชา  นิลคง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แสนวงษา
2. เด็กหญิงภัทรวดี  สัทธาผล
3. เด็กหญิงวรรณษา  เอี่ยมสะอาด
4. เด็กหญิงอรนภา  พรานเจริญ
5. เด็กหญิงไอรดา  สุขะโยบล
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  ใจดี
2. นางสาวธิดา  บู่สามสาย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงบุษกร  ทองดอนน้อย
2. เด็กหญิงพรลภัส  ทับถมยา
3. เด็กหญิงวรัญญา  ใจจริง
4. เด็กหญิงวราพร  จินดาวงค์
5. เด็กหญิงเอมิกา  ผลดี
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  ใจดี
2. นางสาวธิดา  บู่สามสาย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีรพร  พ่วงกระโทก
2. เด็กหญิงมณฑิรา  บุญช่วย
3. เด็กหญิงมาลินี  เซ็นเครือ
4. เด็กหญิงสุนิษา  นักเพียร
5. นางสาวเกษณี  สดใส
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  ใจดี
2. นางสาวธิดา  บู่สามสาย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. นางสาวเสาวลักษณ์  บ้านใหม่
 
1. นายบุญชัย  เอมเสม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. นายเล็ก  บุญเอี่ยม
 
1. นายประกอบ  พัดชื่น
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิมพ์นภัทร  ปัญญาแสง
 
1. นายประกอบ  พัดชื่น
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ครุฑหมื่นไวย
 
1. นางสาวพรประภา  นิลบดี
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายทศพล  จันทร์อ่วม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  จ้อยร่อย
3. เด็กชายยงยุทธ  บุญรุ่งโรจน์สิริ
4. เด็กชายรัฐศาสตร์  นักเพียร
5. เด็กชายอนุสรณ์  สมบูรณ์
6. เด็กชายเกื้อกูล  กุลไชยกุล
 
1. นายอาคม  ใจหาญ
2. นายบุญชัย  เอมเสม
3. นายบุญชอบ  บุญบำรุง
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  คำภา
2. เด็กหญิงทิพาภรณ์  สืบวงค์
 
1. นางสาวพวงเพชร์  ดอกบุก
2. นางสาวนงนภัส  สุขเกษม
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 13 1. เด็กชายคุณากร  นักเพียร
2. เด็กหญิงช่อลฎา  บุญช่วย
3. เด็กชายพฤษภา  นุชอิ่ม
 
1. นางพจนีย์  ธวัธวงค์
2. นางสาวกชพรรณ  นิลคง
 
14 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  สีนิล
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้วสระแสน
3. เด็กชายสุวรรณกรษ์  กวยหมี
 
1. นางสาวกชพรรณ  นิลคง
2. นางพจนีย์  ธวัธวงค์
 
15 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงมนัสนัน  น้อยนวล
 
1. นางสาวกชพรรณ  นิลคง