สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองตะครอง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 68.84 ทองแดง 11 1. เด็กชายพิษณุ  บุญเกื้อ
2. เด็กชายอติพงษ์  นกทอง
 
1. นายภควัต  ปทุมแก้ว
2. นายสรชัย  จันทร์ที
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายพลากร  จงประเสริฐ
2. เด็กชายสุทัศน์  เชื้อชื่น
 
1. นายนวพล  ศิลาแรง
2. นายภควัต  ปทุมแก้ว