สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองตะครอง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงนิพิษฐาพร   เอี่ยมทิพย์
2. เด็กชายภานุมาศ   รักษาศร
3. เด็กหญิงสุทธิดา  พูลเกษม
 
1. นายสรชัย  จันทร์ที
2. นายภควัต  ปทุมแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 68.84 ทองแดง 11 1. เด็กชายพิษณุ  บุญเกื้อ
2. เด็กชายอติพงษ์  นกทอง
 
1. นายภควัต  ปทุมแก้ว
2. นายสรชัย  จันทร์ที
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 74.27 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาญณรงค์  เพชรศรี
2. เด็กชายมงคลชัย  แซ่ลี้
 
1. นายภควัต  ปทุมแก้ว
2. นายสรชัย  จันทร์ที
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70.5 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐพล  ลุทัน
2. เด็กชายธนกร  ไชยบุรี
 
1. นายภควัต  ปทุมแก้ว
2. นายสรชัย  จันทร์ที
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 10 1. เด็กชายนัทพล  แร่เพชร
 
1. นางสาวณภัทร  กองศรี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 77.34 เงิน 8 1. เด็กชายพลากร  จงประเสริฐ
 
1. นางสาวณภัทร  กองศรี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 77.67 เงิน 17 1. เด็กหญิงสุทธิดา  พูลเกษม
 
1. นางสาวณภัทร  กองศรี
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายพลากร  จงประเสริฐ
2. เด็กชายสุทัศน์  เชื้อชื่น
 
1. นายนวพล  ศิลาแรง
2. นายภควัต  ปทุมแก้ว