สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงชิดชนก  เทียนกุล
 
1. นางสาวปาณิสรา  มณีจำรัฐ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 68.32 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงดวงกมล  ชาละวันกุมภีร์
 
1. นางสาวกิติยา  อ่อนนาน
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66 ทองแดง 13 1. เด็กชายจักรพงษ์  แสนแก้ว
2. เด็กหญิงศุภสุตา  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงอัยลดา  ปรางจันทร์
 
1. นางสุภารัตน์  ศะศิธร