สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงซาน่า  อะคูคลิส์
 
1. นางสาวปาณิสรา  มณีจำรัฐ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.8 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายภานุพงศ์  หมื่นจิตร
2. เด็กชายภูธเนศ   นิยาย
 
1. นายบรรฑูรย์  ถ้วยทอง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  อินทร์ยอด
 
1. นางสาวกิติยา  อ่อนนาน