สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงซาน่า  อะคูคลิส์
 
1. นางสาวปาณิสรา  มณีจำรัฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงชิดชนก  เทียนกุล
 
1. นางสาวปาณิสรา  มณีจำรัฐ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 80.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงน้ำฝน  -
 
1. นางสาวปาณิสรา  มณีจำรัฐ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.8 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายภานุพงศ์  หมื่นจิตร
2. เด็กชายภูธเนศ   นิยาย
 
1. นายบรรฑูรย์  ถ้วยทอง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83.33 ทอง 8 1. เด็กชายสุธน  ทองคง
 
1. นางเบญจมาศ  ลิขิตวัฒนกิจ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง 13 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ดอนมุงคุณ
 
1. นางเบญจมาศ  ลิขิตวัฒนกิจ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ดอนมุงคุณ
 
1. นางเบญจมาศ  ลิขิตวัฒนกิจ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 68.32 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงดวงกมล  ชาละวันกุมภีร์
 
1. นางสาวกิติยา  อ่อนนาน
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  อินทร์ยอด
 
1. นางสาวกิติยา  อ่อนนาน
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66 ทองแดง 13 1. เด็กชายจักรพงษ์  แสนแก้ว
2. เด็กหญิงศุภสุตา  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงอัยลดา  ปรางจันทร์
 
1. นางสุภารัตน์  ศะศิธร
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85.25 ทอง 7 1. เด็กชายธีรภัทร  จันทินมาทร
2. เด็กชายธเนศ  ไทรเกิดศรี
3. เด็กหญิงโบว์  -
 
1. นางสาวขวัญนภา  จันทรวัฒน์