สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองพังตรุ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีจันทร์
2. เด็กชายฤทธิ์  หนูกรุด
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ยศอินทร์
 
1. นางนาตยา  ชีวะนอรรถ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สงวนพันธ์
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  หมั่นเขตกิจ
 
1. นายสุดชัย  สุตตันติปิฎก
2. นางแสงเดือน  ไทยถานันดร์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงโสรยา  พูลเกษม
 
1. นางแสงเดือน  ไทยถานันดร์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. นางสาวสุธิดา  สืบนุช
 
1. นางแสงเดือน  ไทยถานันดร์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคุณากร  บุญคุ้ม
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  บุญคุ้ม
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  นะราวงษ์
 
1. นางปภังกร  ทองเงิน
2. นางยุพา  เจริญศรี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. นายจักรพันธ์  มั่นคง
2. นายชาญชัย  หนูกรุด
3. นายนิคม  ยังสุข
 
1. นางพัชยา  รักดี
2. นางปภังกร  ทองเงิน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายชาคริต  บุญแก้ว
 
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงลลิตา  แป๊ะแก้ว
 
1. นางมุกดา  ชะวาลี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง 15 1. เด็กหญิงวีรวรรณ  มารทอง
 
1. นายศราวุฒิ  ไทยถานันดร์
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาคริต  บุญแก้ว
2. เด็กชายพิจักษ์  เสมทับ
3. เด็กชายภูมิไท  พรศรี
4. เด็กชายวีรวัต  จุเฉย
5. เด็กชายอภิรักษ์  ขันเสน
 
1. นายสุดชัย  สุตตันติปิฎก
2. นายศราวุฒิ  ไทยถานันดร์
 
11 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรยุทธ  ทูลประสม
2. นายเอกไชย  เสือใจ
 
1. นายศราวุฒิ  ไทยถานันดร์
2. นางแสงเดือน  ไทยถานันดร์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  พรมมิน
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทิมทับ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สินจันทร์
 
1. นางดนิตา  เลาหปิยะกุล
2. นางปภังกร  ทองเงิน