สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองพังตรุ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 79.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐริกา  จุเฉย
2. นายมนตรี  จำพานิช
3. นางสาวเมวดี  ทิมทับ
 
1. นางสาวพิมพ์กัญญา  ฉิมอ่อง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. นางสาวปรางทิพย์  เบอร์บัว
 
1. นางแสงเดือน  ไทยถานันดร์
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เหมือนช้าง
2. เด็กชายสายสัญญา  ใจดี
 
1. นายศราวุฒิ  ไทยถานันดร์
2. นางแสงเดือน  ไทยถานันดร์
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 19 1. เด็กชายกฤติพงศ์  เหมือนช้าง
2. เด็กชายจักรินทร์  อิ่มหลำ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสือใจ
 
1. นางสาวบุปผา  หนูภักดี