สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองพังตรุ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 10 1. นางสาวมัณฑนา  แซ่โค้ว
 
1. นางสาวพิมพ์กัญญา  ฉิมอ่อง
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 79.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐริกา  จุเฉย
2. นายมนตรี  จำพานิช
3. นางสาวเมวดี  ทิมทับ
 
1. นางสาวพิมพ์กัญญา  ฉิมอ่อง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 21 1. นางสาวอัญชัน  เสือผู้
 
1. นางสาวพิมพ์กัญญา  ฉิมอ่อง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีจันทร์
2. เด็กชายฤทธิ์  หนูกรุด
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ยศอินทร์
 
1. นางนาตยา  ชีวะนอรรถ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60.7 ทองแดง 14 1. เด็กชายพนา  พุ่มทอง
2. เด็กชายอภิวัฒน์  บุญเกลี้ยง
 
1. นายประคอง  ชินินทร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สงวนพันธ์
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  หมั่นเขตกิจ
 
1. นายสุดชัย  สุตตันติปิฎก
2. นางแสงเดือน  ไทยถานันดร์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงสุกัญญา  มุขพันธ์
2. เด็กหญิงอุไรภรณ์  นิลรอด
 
1. นายสุดชัย  สุตตันติปิฎก
2. นายศราวุฒิ  ไทยถานันดร์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงโสรยา  พูลเกษม
 
1. นางแสงเดือน  ไทยถานันดร์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. นางสาวปรางทิพย์  เบอร์บัว
 
1. นางแสงเดือน  ไทยถานันดร์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. นางสาวสุธิดา  สืบนุช
 
1. นางแสงเดือน  ไทยถานันดร์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคุณากร  บุญคุ้ม
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  บุญคุ้ม
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  นะราวงษ์
 
1. นางปภังกร  ทองเงิน
2. นางยุพา  เจริญศรี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. นายจักรพันธ์  มั่นคง
2. นายชาญชัย  หนูกรุด
3. นายนิคม  ยังสุข
 
1. นางพัชยา  รักดี
2. นางปภังกร  ทองเงิน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายชาคริต  บุญแก้ว
 
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงลลิตา  แป๊ะแก้ว
 
1. นางมุกดา  ชะวาลี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง 15 1. เด็กหญิงวีรวรรณ  มารทอง
 
1. นายศราวุฒิ  ไทยถานันดร์
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกาญจนา  พรานนก
2. เด็กชายณรงค์ชัย  เชยโต
3. เด็กชายณัชพล  เสือใจ
4. เด็กหญิงณัฐริกา  ฉุยเนย
5. เด็กชายธีรศักดิ์  ทองประเสริฐ
6. เด็กหญิงพิยะดา  พินจินวงษ์
7. เด็กหญิงวีรภัทร  ฉุยเนย
8. เด็กชายศิริชัย  พรานนก
9. เด็กหญิงอัญชลี  สร้อยคำ
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ยงค์กลับ
 
1. นางสาวพิมพ์กัญญา  ฉิมอ่อง
2. นางพัชยา  รักดี
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาคริต  บุญแก้ว
2. เด็กชายพิจักษ์  เสมทับ
3. เด็กชายภูมิไท  พรศรี
4. เด็กชายวีรวัต  จุเฉย
5. เด็กชายอภิรักษ์  ขันเสน
 
1. นายสุดชัย  สุตตันติปิฎก
2. นายศราวุฒิ  ไทยถานันดร์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัลยา  ศิริรัตน์
 
1. นางพัชยา  รักดี
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เหมือนช้าง
2. เด็กชายสายสัญญา  ใจดี
 
1. นายศราวุฒิ  ไทยถานันดร์
2. นางแสงเดือน  ไทยถานันดร์
 
20 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรยุทธ  ทูลประสม
2. นายเอกไชย  เสือใจ
 
1. นายศราวุฒิ  ไทยถานันดร์
2. นางแสงเดือน  ไทยถานันดร์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธีรวัฒน์  จันทร์ดี
2. เด็กชายพิศาล  มะไพร
3. เด็กชายศิริชัย  พรานนก
 
1. นางดนิตา  เลาหปิยะกุล
2. นางปภังกร  ทองเงิน
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  พรมมิน
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทิมทับ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สินจันทร์
 
1. นางดนิตา  เลาหปิยะกุล
2. นางปภังกร  ทองเงิน
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจีรพัฒน์  จันทร์ดี
2. เด็กหญิงนิภาพร  บุญเกลี้ยง
3. เด็กหญิงสุมิตา  สิงสีทา
 
1. นางปภังกร  ทองเงิน
 
24 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 19 1. เด็กชายกฤติพงศ์  เหมือนช้าง
2. เด็กชายจักรินทร์  อิ่มหลำ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสือใจ
 
1. นางสาวบุปผา  หนูภักดี
 
25 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 69 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ฉุยเนย
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  จินดาพลอย
3. เด็กหญิงศุภัชญา  คล้ายทอง
 
1. นางเขมรัศมี  จันทร์เพ็ญ