สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลนิตย์  จงชนะเลิศพร
2. เด็กหญิงสุวรรณี  นิลเวช
3. เด็กหญิงแอม  -
 
1. นางศรีรักษ์  นันตะเสนีย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 89.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูชิสส์  สนตุ่น
2. เด็กชายสุขุม  แสงจันทร์
 
1. นายวิชัย  แดงประเสริฐ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฟาริดา  บุญประสพ
2. เด็กหญิงภิญญดา  นนทารักษ์
 
1. นางสาววาณี  แท่นกาญจนภรณ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนบูรณ์  ช้างพลาย
2. เด็กชายพันธ์วริศ  พรฉัยยา
3. เด็กชายวรพล  ปลื้มโต๊ะสะอาด
4. เด็กชายวิทยา  เจตบุตร์
5. เด็กหญิงสุธิดา  ดอกรัก
 
1. นางสาววาณี  แท่นกาญจนภรณ์
2. นายอนันต์  อุดแสน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81.31 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐชาพร  แย้มสรวล
 
1. นางภรณ์นภัส  ภู่ทอง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิตินันท์  นิติธรรม
 
1. นางภรณ์นภัส  ภู่ทอง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยาภรณ์  นิธิศิริกาญจนกุล
2. เด็กชายสุรนาจ  ชิวปรีชา
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  หาปัญณะ
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายชินวัฒน์   ประสิทธิ์ผล
2. เด็กหญิงศรัณย์พร   แตงคำ
 
1. นางสาวภูษิตา  โพธิบุตร
2. นางสุจรรยา  ประยูรมหิศร