สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72.4 เงิน 12 1. เด็กหญิงกวินน้ำทิพย์  บุญประสพ
 
1. นางเบญจณี  นิลผึ้ง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงเจนจิรา  บัวมี
 
1. นางสาววาณี  แท่นกาญจนภรณ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 16 1. เด็กหญิงชัยรัมภา  เกตุเกษร
2. เด็กหญิงศศิประภา  จันทร์โพธิ์
3. เด็กหญิงศิรประภา  จันทร์โพธิ์
 
1. นางสุจรรยา  ประยูรมหิศร
2. นางมลราตรี  อยู่เย็น