สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงขจารินทร์  พิมพา
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  เจตบุตร์
 
1. นางสาวภูษิตา  โพธิบุตร
2. นางสุจรรยา  ประยูรมหิศร