สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72.4 เงิน 12 1. เด็กหญิงกวินน้ำทิพย์  บุญประสพ
 
1. นางเบญจณี  นิลผึ้ง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายอดิเทพ  ทิมพิทักษ์
 
1. นางบังเอิญ   แสงจันทร์
2. นางสาวภูษิตา  โพธิบุตร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายชลกาญจน์  อัมพาวนิช
2. เด็กหญิงแก้วตา  ศิลาคำ
 
1. นางสาวภูษิตา  โพธิบุตร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลนิตย์  จงชนะเลิศพร
2. เด็กหญิงสุวรรณี  นิลเวช
3. เด็กหญิงแอม  -
 
1. นางศรีรักษ์  นันตะเสนีย์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 89.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูชิสส์  สนตุ่น
2. เด็กชายสุขุม  แสงจันทร์
 
1. นายวิชัย  แดงประเสริฐ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงเจนจิรา  บัวมี
 
1. นางสาววาณี  แท่นกาญจนภรณ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฟาริดา  บุญประสพ
2. เด็กหญิงภิญญดา  นนทารักษ์
 
1. นางสาววาณี  แท่นกาญจนภรณ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 16 1. เด็กหญิงชัยรัมภา  เกตุเกษร
2. เด็กหญิงศศิประภา  จันทร์โพธิ์
3. เด็กหญิงศิรประภา  จันทร์โพธิ์
 
1. นางสุจรรยา  ประยูรมหิศร
2. นางมลราตรี  อยู่เย็น
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนบูรณ์  ช้างพลาย
2. เด็กชายพันธ์วริศ  พรฉัยยา
3. เด็กชายวรพล  ปลื้มโต๊ะสะอาด
4. เด็กชายวิทยา  เจตบุตร์
5. เด็กหญิงสุธิดา  ดอกรัก
 
1. นางสาววาณี  แท่นกาญจนภรณ์
2. นายอนันต์  อุดแสน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81.31 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐชาพร  แย้มสรวล
 
1. นางภรณ์นภัส  ภู่ทอง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิตินันท์  นิติธรรม
 
1. นางภรณ์นภัส  ภู่ทอง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยาภรณ์  นิธิศิริกาญจนกุล
2. เด็กชายสุรนาจ  ชิวปรีชา
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  หาปัญณะ
 
13 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงขจารินทร์  พิมพา
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  เจตบุตร์
 
1. นางสาวภูษิตา  โพธิบุตร
2. นางสุจรรยา  ประยูรมหิศร
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายชินวัฒน์   ประสิทธิ์ผล
2. เด็กหญิงศรัณย์พร   แตงคำ
 
1. นางสาวภูษิตา  โพธิบุตร
2. นางสุจรรยา  ประยูรมหิศร