สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  ปัญญาเจริญธรรม
2. เด็กหญิงณัฐชา  บรรเทาทุกข์
3. เด็กหญิงณิชากร  เจี่ยเจริญ
4. เด็กหญิงมัณฑนา  เชิดชู
5. เด็กหญิงวรกมล  มั่นประเทศ
 
1. นางสุมณฑา  ถ้ำทอง
2. นางนันภา  คุ้นเคย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงธัญชนก  จินดาวัฒน์
2. เด็กชายรัชชานนท์  แสนพรรณา
 
1. นางลำพอง  สมุทรสาคร
2. นางนารีรัตน์  เรืองพยุงศักดิ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 16 1. เด็กหญิงอัจจิมา  สุขกรม
2. เด็กชายเจษฎา  เท่าเทียม
 
1. นางลำพอง  สมุทรสาคร
2. นางนารีรัตน์  เรืองพยุงศักดิ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายนันทนนท์  ปรวนแก้วมณี
 
1. นางสาวกฤตศิกาญจน์  อินมี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กชายวรเชษฐ์  บ่อสิน
 
1. นางสาวกฤตศิกาญจน์  อินมี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใจซื่อ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ใจซื่อ
 
1. นางสาวอรนุช  พัฒนมาศ
2. นางทัศนีย์  มีจั่นเพ็ชร
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เอกจิตต์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ป้องหมู่
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  อำนวย
4. เด็กหญิงมัชชุมาศ  อำนวย
5. เด็กหญิงรุจิรากร  ฟักทอง
6. นายรุจิราภรณ์  โต๊ะทอง
7. เด็กหญิงศรัญญา  เพ็งอร่าม
8. เด็กหญิงสุวนันท์  สืบใหม่
9. เด็กหญิงอริสา  ฟักเขียว
 
1. นางสาวชัชดา  สุนทรธรรม
2. นางสาวอุบล  อินชื่น
3. นางสาวกาญจนา  ดอกแก้ว
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 83.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  เอกสาร
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  สงครามรอด
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กชายธนพัฒน์  แซ่ย่าง
2. เด็กชายพงศ์เทพ  ภู่สุวรรณ์
3. เด็กชายแท็ช  -
 
1. นางศิริเพ็ญ  เทียมหลา
2. นางนพรัตน์  เอกฉันท์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  เอกฉันท์
2. เด็กหญิงพรศิริ  คำภิมาบุตร
3. เด็กหญิงวินันทา  เสวกวาปี
 
1. นางศิริเพ็ญ  เทียมหลา
2. นางนพรัตน์  เอกฉันท์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวทอง
2. เด็กชายทัตพงศ์  เกตุประทุม
3. เด็กหญิงธิญาดา  ฟักเขียว
 
1. นางบุปผา  พงศ์สวัสดิ์
2. นายพินิจศิลป์  ทรัพย์สมบัติ
 
12 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  สมานทรัพย์
2. เด็กหญิงภัทราวดี  อรชร
3. เด็กชายอุษามณี  กุซัว
 
1. นางสารภี  มณีจินดา
2. นางสาวพรทิพย์  เอกจิตต์
 
13 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 85 ทอง 12 1. เด็กชายภูริณัฐ  เอกจิต
 
1. นางสารภี  มณีจินดา
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันทนัช  ฝอยทับทิม
 
1. นางสุมณฑา  ถ้ำทอง
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทวีชัย  แตงอ่อน
2. เด็กหญิงธนภรณ์  คงธาร
3. เด็กหญิงนิรมล  บัวทอง
 
1. นางสุมณฑา  ถ้ำทอง
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนบูรณ์  ฝักบัพว
2. เด็กชายพงศกร  นิ่มเขียว
3. เด็กชายสิทธรัตน์  นาคะ
 
1. นางสุมณฑา  ถ้ำทอง