สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงทิพวรรณ์  โพระดก
 
1. นางทัศนีย์  มีจั่นเพ็ชร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69.4 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  เซ็นโต๊ะ
 
1. นางสาวชัชดา  สุนทรธรรม
 
3 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กชายปฏิพล  พลหาญ
2. เด็กหญิงวรัชยา  ลิมานทรัพย์
 
1. นายพงษ์วินิส  สุขเผือก
2. นางสาวอารียา  สุขเผือก
 
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  มีเย็น
2. เด็กหญิงวณิชา  เรือนแก้ว
 
1. นายพงษ์วินิส  สุขเผือก
2. นางสาวอารียา  สุขเผือก