สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงมานิตา  วิไลประเสริฐ
 
1. นางกาญจนา  ดอกแก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายภูวดล  ชูชีพ
 
1. นางกาญจนา  ดอกแก้ว
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายอานุภาพ  แผ่ประเสริฐ
 
1. นางกาญจนา  ดอกแก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  พริ้งพงษ์
2. เด็กหญิงศุภสรณ์  ปั่นทรัพย์
3. เด็กหญิงสิรินาถ  บัญญัติทรัพย์
 
1. นางสาวพิมพรรณ  เชียงทอง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  รัตนา
2. เด็กชายสิงหา  ฝอยทับทิม
 
1. นางสาวนวิสา  สารีวงวงษ์
2. นางสาวอารียา  สุขเผือก