สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงทิพวรรณ์  โพระดก
 
1. นางทัศนีย์  มีจั่นเพ็ชร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69.4 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  เซ็นโต๊ะ
 
1. นางสาวชัชดา  สุนทรธรรม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงมานิตา  วิไลประเสริฐ
 
1. นางกาญจนา  ดอกแก้ว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายภูวดล  ชูชีพ
 
1. นางกาญจนา  ดอกแก้ว
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายอานุภาพ  แผ่ประเสริฐ
 
1. นางกาญจนา  ดอกแก้ว
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  พริ้งพงษ์
2. เด็กหญิงศุภสรณ์  ปั่นทรัพย์
3. เด็กหญิงสิรินาถ  บัญญัติทรัพย์
 
1. นางสาวพิมพรรณ  เชียงทอง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  ปัญญาเจริญธรรม
2. เด็กหญิงณัฐชา  บรรเทาทุกข์
3. เด็กหญิงณิชากร  เจี่ยเจริญ
4. เด็กหญิงมัณฑนา  เชิดชู
5. เด็กหญิงวรกมล  มั่นประเทศ
 
1. นางสุมณฑา  ถ้ำทอง
2. นางนันภา  คุ้นเคย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงธัญชนก  จินดาวัฒน์
2. เด็กชายรัชชานนท์  แสนพรรณา
 
1. นางลำพอง  สมุทรสาคร
2. นางนารีรัตน์  เรืองพยุงศักดิ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 16 1. เด็กหญิงอัจจิมา  สุขกรม
2. เด็กชายเจษฎา  เท่าเทียม
 
1. นางลำพอง  สมุทรสาคร
2. นางนารีรัตน์  เรืองพยุงศักดิ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 78 เงิน 9 1. เด็กชายปณิธิ   วงศ์วัชรพันธ์
 
1. นางสาวกฤตศิกาญจน์  อินมี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายนันทนนท์  ปรวนแก้วมณี
 
1. นางสาวกฤตศิกาญจน์  อินมี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กชายวรเชษฐ์  บ่อสิน
 
1. นางสาวกฤตศิกาญจน์  อินมี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใจซื่อ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ใจซื่อ
 
1. นางสาวอรนุช  พัฒนมาศ
2. นางทัศนีย์  มีจั่นเพ็ชร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แช่มลบ
 
1. นายโสลศ  กรุนกรุด
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงขญาณี  วิเศษสิงห์
2. เด็กชายจักรพรรณ  ศรีทับทิม
3. เด็กชายจิระเมธ  สีเต่า
4. เด็กหญิงจิราพร  ปัญญาเจริญธรรม
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พัฒนมาศ
6. เด็กชายธนดล  แตงโต
7. เด็กชายพลฤทธิ์  บัวทอง
8. เด็กชายภูฤทธิ์  ศรีทับทิม
9. เด็กชายศกร  ป้อมหิน
10. เด็กชายสถาพร  บุญอยู่
11. เด็กชายสรวิชญ์  ปลีพะริบ
12. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แช่มลบ
13. เด็กชายอติคานต์  นิลเขียว
14. เด็กชายอันณพ  ทองเกลี้ยง
15. เด็กชายเดชาวัต  คุยรัมย์
 
1. นายโสลศ  กรุนกรุด
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เอกจิตต์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ป้องหมู่
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  อำนวย
4. เด็กหญิงมัชชุมาศ  อำนวย
5. เด็กหญิงรุจิรากร  ฟักทอง
6. นายรุจิราภรณ์  โต๊ะทอง
7. เด็กหญิงศรัญญา  เพ็งอร่าม
8. เด็กหญิงสุวนันท์  สืบใหม่
9. เด็กหญิงอริสา  ฟักเขียว
 
1. นางสาวชัชดา  สุนทรธรรม
2. นางสาวอุบล  อินชื่น
3. นางสาวกาญจนา  ดอกแก้ว
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 70.65 เงิน 9 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณฉิม
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  สงครามรอด
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 83.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  เอกสาร
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  สงครามรอด
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  สิทธิสร
 
1. นางจินดา  จิตรขจรไพศาล
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  รัตนา
2. เด็กชายสิงหา  ฝอยทับทิม
 
1. นางสาวนวิสา  สารีวงวงษ์
2. นางสาวอารียา  สุขเผือก
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เอกจิต
2. เด็กชายณัฐดนัย  เสมแก้ว
3. เด็กหญิงนลัทพร  มีศรี
 
1. นางทัศนีย์  มีจั่นเพ็ชร
2. นางสาวอรนุช  พัฒนมาศ
 
22 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กชายปฏิพล  พลหาญ
2. เด็กหญิงวรัชยา  ลิมานทรัพย์
 
1. นายพงษ์วินิส  สุขเผือก
2. นางสาวอารียา  สุขเผือก
 
23 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  มีเย็น
2. เด็กหญิงวณิชา  เรือนแก้ว
 
1. นายพงษ์วินิส  สุขเผือก
2. นางสาวอารียา  สุขเผือก
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กชายธนพัฒน์  แซ่ย่าง
2. เด็กชายพงศ์เทพ  ภู่สุวรรณ์
3. เด็กชายแท็ช  -
 
1. นางศิริเพ็ญ  เทียมหลา
2. นางนพรัตน์  เอกฉันท์
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  เอกฉันท์
2. เด็กหญิงพรศิริ  คำภิมาบุตร
3. เด็กหญิงวินันทา  เสวกวาปี
 
1. นางศิริเพ็ญ  เทียมหลา
2. นางนพรัตน์  เอกฉันท์
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวทอง
2. เด็กชายทัตพงศ์  เกตุประทุม
3. เด็กหญิงธิญาดา  ฟักเขียว
 
1. นางบุปผา  พงศ์สวัสดิ์
2. นายพินิจศิลป์  ทรัพย์สมบัติ
 
27 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  สมานทรัพย์
2. เด็กหญิงภัทราวดี  อรชร
3. เด็กชายอุษามณี  กุซัว
 
1. นางสารภี  มณีจินดา
2. นางสาวพรทิพย์  เอกจิตต์
 
28 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 85 ทอง 12 1. เด็กชายภูริณัฐ  เอกจิต
 
1. นางสารภี  มณีจินดา
 
29 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันทนัช  ฝอยทับทิม
 
1. นางสุมณฑา  ถ้ำทอง
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทวีชัย  แตงอ่อน
2. เด็กหญิงธนภรณ์  คงธาร
3. เด็กหญิงนิรมล  บัวทอง
 
1. นางสุมณฑา  ถ้ำทอง
 
31 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนบูรณ์  ฝักบัพว
2. เด็กชายพงศกร  นิ่มเขียว
3. เด็กชายสิทธรัตน์  นาคะ
 
1. นางสุมณฑา  ถ้ำทอง