สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวีรศิลป์ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษณมน  เจริญผล
2. เด็กหญิงชนัญญา  ถิ่นวัฒนานุกูล
3. เด็กชายศศิพัฒส์  โกศลรัตนพร
 
1. นางสาวหยาดนภา  เชยโต
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เลิศวิโรจน์ถาวร
2. เด็กชายนรกร  วนิชกุลพิทักษ์
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชัยณรงค์สิงห์
 
1. นางสาวนิมมนี  กลิ่นหอม
2. นางสาวจิตรลดา  ทับถม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิดาภา   ไคลมี
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โครพ
3. เด็กหญิงธนัญญา  วอนเพียร
4. เด็กหญิงปวีณรัตน์   แสนคำ
5. เด็กหญิงอิสรีย์   เทพมงคล
 
1. นางสุรพรี  เจริญพร
2. นางสาววิรัญอร  ระดมกิจ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงดิษยารินทร์   รัฐกรอนันต์เดช
 
1. นางมาเรียม  กิจทวี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ผลวิริยะกุล
2. เด็กหญิงชนุตร์  สิงห์โส
3. เด็กหญิงณัฐวดี  สีทา
4. เด็กหญิงณัฐวิภา  ขวัญชู
5. เด็กหญิงนภสร  ชำพาลี
6. เด็กหญิงพิสชา  เนตรสว่าง
7. เด็กหญิงรสริน  ผิวนวล
8. เด็กหญิงลภนา  ใจกว้าง
9. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ขันภูเขียว
10. เด็กหญิงวนันทกานต์  ถิ่นกาญจน์
11. เด็กหญิงวรัทยา  สัมพดา
12. เด็กหญิงศศิกานต์  ไคลมี
13. เด็กหญิงศิวนาถ  เปรมทอง
14. เด็กหญิงสุทธิกานต์  จันทร์โสม
15. เด็กหญิงอชิรญา  เหมทานนท์
16. เด็กหญิงอัณณา  นามมั่น
17. เด็กหญิงเมธาวี  สุมาลย์มาศ
 
1. นางสาวอรทัย  พงษ์สุชาติ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 83.99 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิชาภา   กาญจนการัณย์
 
1. MissRotchebel  I Brovo
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายกรกช  ทองแย้ม
2. เด็กชายถิรพล  อรภักดี
3. เด็กชายภูริณัฐ  สอนเพีย
4. เด็กชายรวิภาส  ชัชวาลย์
5. เด็กชายวงศกร  ฉอยทิม
6. เด็กชายโสภณวิชญ์  สงเคราะห์สุข
 
1. นางสาวโสรฎา  อัคราพร
2. นายประวีณ  อัคราพร
3. นางวรรณี  ดีประชา
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 94.16 ทอง 4 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  วิสุทธิชัยยะกุล
 
1. นางนุชรา  ไทยถานันดร์
 
9 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณวรารัตน์  จงเชิดชูแดน
 
1. นางปติพร  ฉันทปราโมทย์