สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวีรศิลป์ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 5 1. เด็กชายตะวัน  ชูสังกิจ
2. เด็กชายธนกฤต  แสนทวีสุข
3. เด็กชายธนบดี  ชลอทรัพย์
4. เด็กชายภาณุวัฒน์  วิศิษฎ์ธรรมศรี
5. เด็กชายเจนรบ  เจริญผล
6. เด็กชายแพทริค  พี ลีราซัน
 
1. นายสุทธิศักดิ์  เพ็ชรกุล
2. นายสุธน  ดีประชา
3. นายสมเจตน์  ภัทรสิริวรกุล
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงภัควดี  สะอาดแก้ว
2. เด็กชายเบญจมินทร์  โสทน
 
1. นางสาวจันทร์ดี  ภู่สุวรรณ