สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายทวนฤทธิ์  วงษ์กำไร
2. เด็กชายนพดล  พลอยประดับ
3. เด็กชายลิขิต  เขียวแก้ว
 
1. นางปณีตา  ตะพังพินิจการ
2. นางสารภี  กันเรืองชัย
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74.5 เงิน 7 1. เด็กชายนพรัตน์  พลอยประดับ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สถาปิตานนท์
3. เด็กหญิงภาพิมล   จันทนะจุลพงศ์
4. เด็กหญิงวนัสนันท์  คงพรม
5. เด็กชายสวิตต์  อินทรพงษ์
6. เด็กหญิงอรทัย  ใจดี
 
1. นางสาวศรีรัตน์  สุขประเสิรฐ
2. นางวิมลรัตน์  พรหมมาศ
3. นางเบญจวรรณ  กลิ่นเกษร