สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายจิรพัฒน์  เยื่อใย
 
1. นางสาวสุขฤทัย  ดอกไม้ขาว
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายทวนฤทธิ์  วงษ์กำไร
2. เด็กชายนพดล  พลอยประดับ
3. เด็กชายลิขิต  เขียวแก้ว
 
1. นางปณีตา  ตะพังพินิจการ
2. นางสารภี  กันเรืองชัย
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 62.33 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงลลิตา  แม้นจิตร์
 
1. นางรัศมี  แสนแก้ว
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74.5 เงิน 7 1. เด็กชายนพรัตน์  พลอยประดับ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สถาปิตานนท์
3. เด็กหญิงภาพิมล   จันทนะจุลพงศ์
4. เด็กหญิงวนัสนันท์  คงพรม
5. เด็กชายสวิตต์  อินทรพงษ์
6. เด็กหญิงอรทัย  ใจดี
 
1. นางสาวศรีรัตน์  สุขประเสิรฐ
2. นางวิมลรัตน์  พรหมมาศ
3. นางเบญจวรรณ  กลิ่นเกษร
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธัญยธรณ์  แป๊ะวัฒนา
2. เด็กหญิงปิยดา  กองสมบัติ
 
1. นางรัศมี  แสนแก้ว
2. นางสาวนัฏฐา  โนนดงกลาง
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 13 1. เด็กชายธีรพล  กิมหลีเชียง
2. เด็กหญิงยายี  -
3. เด็กชายสันติภาพ  โมจินดา
 
1. นางวิมลรัตน์  พรหมมาศ
2. นางสาวศรีรัตน์  สุขประเสริฐ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปัญญา  พุกป้อง
2. เด็กหญิงศรุตา  เชียรชนะ
3. เด็กหญิงสุนิสา  ชัยเจริญ
 
1. นางเบญจวรรณ  กลิ่นเกษร
2. นางอวยพร  ศักดิ์พรหม