สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรวรินทร์   จันคล้าย
2. เด็กหญิงกัลยา   อั่มหลิม
3. เด็กหญิงขวัญจิรา   ละม้ายเมือง
4. เด็กหญิงฐิติพร   เรืองเทศ
5. เด็กหญิงปพิชญา   ปิ่นกุมภีร์
 
1. นางใกล้รุ่ง    กิจหว่าง
2. นางสุพัชชา   ครุธวงษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิมพิสา    เทียมไทย
 
1. นางสุพัชชา    ครุธวงษ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงปราญชลี    จันที
 
1. นางวงเดือน    จักขุจันทร
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงฐิติมา   พรรณขาม
2. เด็กหญิงวิชุดา   จ้อยร่อย
 
1. นางสิริญา   พันนัทธี
2. นางสาววรรณดี   มาลัยแก้ว
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89.4 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   เหลืองแดง
2. เด็กชายธารา    ครุฑสุวรรณ
3. เด็กชายสุเมธ   บัวบาน
 
1. นางสิริญา   พันนัทธี
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงโยษิตา   บุญเลิศ
 
1. นางสาวสาวิตรี    บุญเลิศ