สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 71 เงิน 11 1. เด็กหญิงรัตติกาล   คงอาจหาญ
 
1. นางสาวพยุง   ท้วมเทียบ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 79.65 เงิน 7 1. เด็กหญิงสกุลณา   ดอนตะโก
 
1. นางสาวกมลณรัตน์   แจ่มศรี
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 75.6 เงิน 10 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์   พูนทอง
2. เด็กหญิงบุษบา   เทพวัจนรักษ์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    บุญมาวงษา
 
1. นางใกล้รุ่ง    กิจหว่าง
2. นางสิริญา   พันนัทธี