สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายวันชนะ  ทรัพประพา
2. เด็กหญิงวิมาลา  นิลนันท์
 
1. นางมนต์รัตนา  ตระกูลโอสถ
2. นางสาวนริศรา  มูลเมือง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงจิตติพัฒน์  พึ่งสมบูรณ์
3. เด็กหญิงปรียาดี  ตรุษกุล
4. เด็กหญิงวีณาวรรณ  พวงแก้ว
5. เด็กหญิงสุทินี  แซ่เอียว
 
1. นางนงลักษณ์  สุ่มมาตย์
2. นางสาวอนงค์  ยอยรู้รอบ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนัสวี  -
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สุขเอี่ยม
3. เด็กหญิงสุทธินี  เผื่อนโชติ
4. เด็กหญิงสุภาวดี  ครุฑวงศ์
5. เด็กหญิงเจนิสสา  รักเที่ยง
 
1. นางนงลักษณ์  สุ่มมาตย์
2. นางสาวบุษบง  คงศิริ